Rudereparation

Vi udføre reparation, af stenslag i din frontrude med det nyeste udstyr.

Er stenslaget for stort eller er ruden revnet giver vi gerne et godt tilbud på udskiftning af ny rude,

Ved udskiftning af ruden stiller vi en lånebil til rådighed da vi helst ser at bilen står til dagen efter.

Nedenfor er beskrevet nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn.

De nye regler vil blive indsat i Vejledning om syn af køretøjer under punkt 10.03.003 (2).

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelse af forruder ved syn, og at det inden syn bliver lettere 
for ejeren/brugeren af køretøjet at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene ved syn.

10.03.003 Ruder

(2) Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ik-
ke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden:

Det omfattede område er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte area-
ler indenfor det originale viskerfelt:

Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring 
ratnavet med centrum placeret i A-punktet (se definition under vejledningens punkt 10.03.003 (3)).

Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på 
begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan. 

Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fort-
sættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

forrude.png
TS2060110-00050 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr (syn af forruder)

 Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:

Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes: 

 • Område A:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm.
  Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved ”sandblæsning”), der bevirker, at genstan-
  de, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.
 • Område B:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 
  mm og 50 mm.
 • Område C:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30
  mm og 150 mm.

Fejl, der befinder sig på grænsen mellem to områder behandles som to separate fejl tilhørende de 
respektive områder fejlen befinder sig i. Dog må fejlene tilsammen ikke være større end tilladt i 
det mindst restriktive område.

Revner i forruden, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på forruden anses 
som fejl og ruden kan ikke godkendes.

Stenslag og revner, der er repareret, så de reparerede områder fremtræder stort set usynlige, an-
ses ikke som fejl.

Arealer i område A, B eller C, der er sorte eller ”sortprikket” langs rudens yderkant, skal ikke 
kontrolleres for fejl. Det samme gælder evt. områder bag indvendigt førerspejl.

For biler med centerplaceret rat vil forruden kun bestå af område A og område B.

For køretøjsart M2, M3, N2 og N3 gælder endvidere, at udsynet til påbudte spejle ikke må hindres 
af stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 
50 mm.

Hvis forruden ikke kan godkendes ud fra ovenstående, er synsresultatet: Køretøjet kan godkendes 
efter omsyn.

Ikrafttræden
Meddelelsen træder i kraft den 1. juli 2012.

Biler til salg